The Coffee Quest | Algemene (leverings)voorwaarden
1052
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1052,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ALGEMENE (LEVERINGS)VOORWAARDEN

crooked line thin brown

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Coffee Quest zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij  de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de  contractspartij geen gebruik te maken van deze site.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door The Coffee Quest worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Coffee Quest worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Coffee Quest ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van The Coffee Quest zijn vrijblijvend en The Coffee Quest behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door The Coffee Quest. The Coffee Quest is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Coffee Quest dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

The Coffee Quest biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

1. Betaling per PayPal. 2. Betaling per bankoverschrijving. 3. betaling met iDeal, 4. Nabetaling per factuur voor reeds bij ons bekende klanten. Indien The Coffee Quest een factuur zendt voor verkochte zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden is de contractspartij gehouden, tenzij anders overeengekomen, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de contractspartij aan The Coffee Quest zonder dat de nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt.

De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 300,- per factuur.

Voor zover een contractspartij enige betalings- en/of andere verplichtingen jegens The Coffee Quest niet stipt nakomt, alsmede wanneer de contractspartij surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de contractspartij een verzoek indient krachtens de WSNP of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft The Coffee Quest het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of te ontbinden, onverminderd het recht van The Coffee Quest op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan The Coffee Quest zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen, indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door The Coffee Quest.

 

Artikel 4: Levering

The Coffee Quest hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft  de  contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

De door The Coffee Quest opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de  contractspartij.

The Coffee Quest is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door The Coffee Quest gedragen.

Na ontvangst van het product heeft  de contractspartij een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. Verse producten die reeds aangebroken zijn zoals onze koffie kunnen niet geretourneerd worden.

U dient dan binnen 7 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen.

Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending.

Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door The Coffee Quest niet retour genomen.

Indien de contractspartij reeds enige betaling heeft verricht, zal The Coffee Quest deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. The Coffee Quest zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

 

Artikel 5: Bezorging

De contractspartij draagt bij in de verzendkosten. Deze bijdrage is € 5.27 voor klanten met een verzend adres in Nederland. De rest betaalt The Coffee Quest voor de contractspartij.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt The Coffee Quest het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt The Coffee Quest zich het eigendomsrecht op de zaken voor, tot het tijdstip waarop zowel de betaling voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan.

Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is The Coffee Quest gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van The Coffee Quest zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover VOF The Coffee Quest de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.

Zolang het eigendom van de door The Coffee Quest verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van The Coffee Quest verplicht de polis ter inzage aan The Coffee Quest te verstrekken.

 

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door The Coffee Quest geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

The Coffee Quest garandeert niet, dat de aan de contractspartij geleverde producten, geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

De contractspartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij The Coffee Quest daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met: info@thecoffeequest.nl.

Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt.

Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de  contractspartij te wijten is of anderszins voor rekening van de contractspartij is, zal de contractspartij in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor rekening  van de contractspartij laten herstellen/vervangen.

Op de door The Coffee Quest geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.

Het risico tijdens het transport van het door de  contractspartij bestelde product is voor The Coffee Quest. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op de  contractspartij, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door The Coffee Quest kunnen worden uitgesloten. Wanneer transporteur DPD de zending als “geleverd” aanmerkt, wordt het product  als geleverd beschouwd. De status van de zending door DPD is na te lezen op www.dpd.nl.

 

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de  contractspartij en The Coffee Quest dan wel tussen The Coffee Quest en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de  contractspartij en The Coffee Quest, is The Coffee Quest niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door The Coffee Quest.

 

Artikel 10: Persoonsgegevens

The Coffee Quest respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie.

 

Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Coffee Quest ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Coffee Quest gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Coffee Quest kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12: Diversen

Indien de contractspartij aan The Coffee Quest schriftelijk opgave doet van een adres, is The Coffee Quest gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan The Coffee Quest schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan  bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door The Coffee Quest gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat The Coffee Quest deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Coffee Quest in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Coffee Quest vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

The Coffee Quest is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Eindhoven – Nederland.

 

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 15: Identiteit van de ondernemer

The Coffee Quest

Laar 52

5674 RD, Nuenen, Nederland

Telefoonnummer: 040-2906093 (bereikbaar op kantooruren)

E-mailadres: info@thecoffeequest.nl

KvK-nummer: 57736464

BTW-nummer: NL 852713058B01

 

1 Januari 2016

Download deze algemene & leveringsvoorwaarden als PDF.